Kritiky.cz

Filmy

Photo © 2004 Warner Bros.

Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!

Akčních detek­ti­vek s dvo­ji­cí růz­no­ro­dých hlav­ních hrdi­nů bylo nato­če­no již dost a stě­ží bychom je spo­čí­ta­li na prs­tech jed­né...

Recenze knih

139941 Slunce nad zatokou Ashelyova Grada 350 0 fit

Slunce nad zátokou-potěší a zahřeje u srdce

Chystáte se na dovo­le­nou a neví­te, jakou kni­hu při­ba­lit do své­ho kuf­ru? Báječná let­ní roman­ce, kte­rá vás zahře­je...

Recenze her

Foto: Bigboot Studios & HeroCraft PC

Deck of Souls: Temné dobrodružství v karetním stylu

Deck of Souls je fas­ci­nu­jí­cí kom­bi­na­cí atmo­sfé­ry Dark Souls a dyna­mi­ky karet­ní­ho rogue­li­te žán­ru. Prozkoumejte tem­né svě­ty, plné...

Seriály

Photo © Home Box Office (HBO)

Příběhy Westerosu: Rozdíly mezi knihami a seriálem - Rod Draka - Syn za syna (S02E01)

Adaptace kniž­ní série „Píseň ledu a ohně“ do podo­by tele­viz­ní­ho seri­á­lu při­nes­la mno­ho změn a úprav. Následující text se...

Filmové a televizní aktuality

Tiskové zprávy (Newslettery)

První Vánoce s Disney+

header20220edited 1ce436ed 3193 448d b8ad 82720f4a2d05
Kromě iko­nic­kých vánoč­ních fil­mů jako je Sám doma 2: Ztracen v New Yorku a Muppets: Vánoční kole­da, kte­ré sla­ví letos 30 let...

Co je nového v prosinci na Disney+

word image 338618 1
Prosinec na Disney+ není jen o tra­dič­ních vánoč­ních fil­mech, přes­to­že i těch tu najde­te víc než dost, pre­mi­é­ru bude mít film Vražda...

19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

plakat festival indickeho filmu 2022
Indický kan­di­dát na letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho Oscara, rema­ke slav­né fil­mo­vé kla­si­ky a dal­ší zají­ma­vá díla indic­ké kine­ma­to­gra­fie se budou pro­mí­tat v rám­ci 19. roč­ní­ku...

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

word image 336434 1
„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě...

Titulky

rp 637100d149998 la brea s02e06 jpg.jpg

Titulky k La Brea S02E06 - Lazarus

Gavin s rodi­nou se chys­ta­jí do vel­ké skle­ně­né budo­vy, kde vůbec nema­jí poně­tí, co je čeka­jí. Riley a Josh zatím pomá­ha­jí Caroline...

Nejnovější příspěvky

Photo © Home Box Office (HBO)

Rod Draka - Série 2 - Regent

Po smr­ti Rhaenys se krá­lov­ství zmí­tá ve smut­ku a nejis­to­tě. Rhaenyra čelí svým ome­ze­ním v čase vál­ky, zatím­co Daemon sní...
139941 Slunce nad zatokou Ashelyova Grada 350 0 fit

Slunce nad zátokou-potěší a zahřeje u srdce

Chystáte se na dovo­le­nou a neví­te, jakou kni­hu při­ba­lit do své­ho kuf­ru? Báječná let­ní roman­ce, kte­rá vás zahře­je u srd­ce...
Photo © 2004 Warner Bros.

Starsky & Hutch - Smrtonosná dvojka!

Akčních detek­ti­vek s dvo­ji­cí růz­no­ro­dých hlav­ních hrdi­nů bylo nato­če­no již dost a stě­ží bychom je spo­čí­ta­li na prs­tech jed­né ruky. Smrtonosná...
Photo © Sony Pictures Classics

Pořád jsem to já - 75 %

Život svě­to­vě uzná­va­né lin­gvist­ky Alice se radi­kál­ně změ­ní poté, co je u ní neče­ka­ně dia­gnos­ti­ko­vá­na Alzheimerova cho­ro­ba. Pohodová pade­sát­ni­ce...
Photo © Japonica Films

Lidé v zimním spánku, aneb Švankmajer by zaplesal

Než se vrá­tím k běž­né pro­duk­ci, rád bych se tu ješ­tě podě­lil o tře­tí a posled­ní tip z toho, co jsem viděl...

Speciály

Photo © Constantin Film

Poklad na Stříbrném jezeře: Legenda mezi dobrodružnými filmy

Pohádkový poklad, neo­hro­že­ní hrdi­no­vé, dechbe­rou­cí pří­ro­da a neza­po­me­nu­tel­ná hud­ba. Film „Poklad na Stříbrném jeze­ře“ z roku 1962, inspi­ro­va­ný kni­hou Karla Maye, se stal kla­si­kou dob­ro­druž­né­ho žán­ru a iko­nou němec­ké kine­ma­to­gra­fie. Přenesl divá­ky do svě­ta indi­á­nů a ban­di­tů, kde kaž­dé dob­ro­druž­ství bylo napl­ně­no roman­ti­kou,...
Stránka načtena za 2,23774 s | počet dotazů: 135 | paměť: 47807 KB. | 15.07.2024 - 22:13:23